Góc học tâp

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm luật cạnh tranh 2018

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm luật cạnh tranh 2018

Câu 1: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, chính sách của Nhà nước về cạnh tranh bao gồm:

a. Tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.

Bạn đang xem: Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm luật cạnh tranh 2018

b. Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

c. Tạo điều kiện để xã hội, người tiêu dùng tham gia quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về cạnh tranh.

d. Tất cả các phương án

Câu 2: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh là:

a. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình

b. Bộ Công Thương

c. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình

d. Tất cả các phương án

Câu 3: Hành vi nào dưới đây nghiêm cấm các cơ quan nhà nước gây cản trở cạnh tranh trên thị trường theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14:

a. Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các doanh nghiệp liên kết với nhau

b. Can thiệp vào hoạt động cạnh tranh.

c. Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp

d. A và B

Câu 4: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp:

a. Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước;

b. Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước;

c. Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của pháp luật;

d. Tất cả các phương án trên.

Câu 5: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, doanh nghiệp được coi có vị trí độc quyền khi:

a. Có sức mạnh thị trường đáng kể được xác định theo quy định tại Điều 26 của Luật này hoặc có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan;

b. Không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan;

c. Gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể;

d. B và C

Câu 6: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, doanh nghiệp có vị trí độc quyền bị cấm thực hiện hành vi nào dưới đây:

a. Đưa ra các điều kiện đối với khách hàng

b. Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng;

c. Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh;

d. Không câu nào đúng

Câu 7: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, sáp nhập doanh nghiệp là:

a. Là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp đó;

b. Là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp đó;

c. Là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp đó.

d. Là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

Câu 8: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, hợp nhất doanh nghiệp là:

a. Là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp đó;

b. Là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp đó;

c. Là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp đó.

d. Là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

Câu 9: Theo Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, cơ quan là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh là:

a. Bộ Công thương

b. Hội đồng cạnh tranh Quốc gia

c. Ủy ban canh tranh Quốc gia

d. Cục kiểm soát độc quyền Quốc gia

Câu 10: Các sản phẩm có thể thay thế cho nhau về đặc tính, Xem mục đích sử dụng và giá cả là những sản phẩm:

a. Tồn tại trên thị trường liên quan

b. Có thể cạnh tranh với nhau trên một thị trường

c. Tồn tại trên thị trường địa lý liên quan

d. Tồn tại trên thị trường sản phẩm liên quan

Câu 11: Doanh nghiệp thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh có thể bị phạt tối đa là bao nhiêu tiền?

a. 25 triệu đồng

b. 50 triệu đồng

c. 75 triệu đồng

d.  200 triệu đồng

Câu 12: Quy tắc SSNIP được sử dụng để xác định

a. Thị trường hàng hóa, dịch vụ

b. Thị trường sản phẩm liên quan

c. Thị trường thời gian liên quan

d. Thị trường địa lý liên quan

Câu  13: Chọn phương án SAI: Tại sao pháp luật cạnh tranh hướng đến duy trì cạnh tranh trong nền kinh tế nhưng vẫn cho phép các doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế dẫn đến hệ quả có thể gây hạn chế cạnh tranh?

a. Cạnh tranh không loại trừ hợp tác, hợp tác để lợi dụng tính kinh tế của quy mô và phạm vi.

b.  Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế

c. Tập trung kinh tế có thể mang lại lợi ích cho xã hội lớn hơn những thiệt hại do tính hạn chế cạnh tranh gây ra

d. Tập trung kinh tế hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.

Câu 14: Trong thị trường độc quyền, rào cản gia nhập thị trường tồn tại ở mức độ nào?

a. Không có

b. Có nhưng không đáng kể

c. Rất lớn

d. Lớn

Câu 15: Cấu thành vi phạm pháp luật cạnh tranh tồn tại dưới dạng

a. Chỉ có cấu thành vật chất

b. Cấu thành tự thân và cấu thành lý do

c. Chỉ có cấu thành hình thức

d. Cấu thành vật chất và cấu thành hình thức

Câu 16: Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nếu doanh nghiệp đó có thị phần trên thị trường liên quan là:

a.  Từ 50% trở lên

b. Từ 75% trở lên

c. Từ 30% trở lên

d. Từ 65% trở lên

Câu 17: Những hành vi nào dưới đây không thuộc nhóm hành vi lạm dụng vị trí độc quyền, vị trí thống lĩnh?

a. Đơn phương thay đổi hợp đồng mà không có lý do chính đáng

b. Thông đồng để thắng thầu

c. Bán kèm hàng hóa

d. Bán dưới giá nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh

Câu 18: Chủ thể vi phạm pháp luật cạnh tranh phải chịu hình thức trách nhiệm pháp lý nào?

a. Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm hành chính

b. Trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự

c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm vật chất

d. Trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm vật chất.

Câu 19: Trong lĩnh vực hàng không, yếu tố nào dưới đây có thể tồn tại dưới dạng độc quyền tự nhiên?

a. Cung cấp cơ sở hạ tầng nhà ga sân bay

b. Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách

c. Cung cấp dịch vụ suất ăn hàng không.

d. Cung cấp nhiên liệu cho máy bay

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button