Góc học tâp

Trình bày những phương hướng và giải pháp cơ bản mà Đảng ta đã đưa ra nhằm phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay

Câu hỏi: Trình bày những phương hướng và giải pháp cơ bản mà Đảng ta đã đưa ra nhằm phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay?

Trả lời:

I. Những phương hướng

1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế đất nước.

Bạn đang xem: Trình bày những phương hướng và giải pháp cơ bản mà Đảng ta đã đưa ra nhằm phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay

– Vừa nâng cao mức sống nhân dân, vừa đặt ra yêu cầu, thách thức đối với người lao động phải phấn đấu vương lên, nếu họ không muốn thải loại ra khỏi dây chuyền sản xuất

– Như vậy công nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện để xây dựng, bồi dưỡng phát huy nguồn lực con người, còn con người là yếu tố quyết định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Xây dựng từng bước hoàn chỉnh  một hệ thống chính sách xã hội phù hợp.

– Chính sách xã hội là một bộ phận hợp thành chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo những nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

– Đó là những chính sách điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và là một trong những động lực trực tiếp để con người hoạt động trên lĩnh xã hội. Chính sách xã hội dưới cnxh phải hướng tới con người và vì con người.

– Thực hiện tốt chính sách là tạo điều kiện cho học lập, lao động phấn đấu vươn lên, cống hiến hết sức mình cho xã hội sẽ góp một phần to lớn  phát triển kinh tế của đất nước

– HCM chỉ rõ: con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Mục tiêu giải phóng con người, mang lại tự do, hạnh phúc cho con người.

3. Từng bước xây dựng và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý xhcn

– Cơ chế quản lý của một xã hội là toàn bộ những thiết kế, những quy định về mối quan hệ trách nhiệm, quyền hạn giữa cá nhân với tổ chức, giữa tổ chức với tổ chức nhằm thực hiện mục đích quản lý xã hội theo một định hướng nhất định của giai cấp cầm quyền.

– Chế độ  xhcn là chế độ do nhân dân lao động làm chủ. Do vậy, xã hội phải tạo ra những điều kiện cho con người lao động tham gia tích cực vào công việc quản lý xã hội, quản lý nhà nước thông qua đó để góp tài năng, trí tuệ của mình cho xã hội.

– Tóm lại, những phương hướng nói trên nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực nước ta ngày càng có tri thức, có trình độ, có sức khỏe … đồng thời phát huy ngày càng tốt hơn nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng một xã hội “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”

II. Những giải pháp

1. Trong lĩnh vực kinh tế:

– Nâng cao vị thế của người lao động trong quá trình sx, tạo điều kiện cho mọi người dân làm chủ cụ thể những tư liệu sản xuất của toàn xã hội, ở mọi thành phần kinh tế

– Huy động mọi người dân đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển kt xã hội của đất nước, địa phương, của đơn vị mình.

– Phát huy sáng kiến của người lao động, động viên mọi người dân bỏ vốn để sản xuất kinh doanh, phát huy trình độ tay nghề, năng lực quản lý của mỗi thành viên trong xã hội, để cùng nhà nước giải quyết những khó khăn của đất nước.

– Tăng cường giáo dục đạo đức, khơi dậy lương tâm nghề nghiệp, nêu cao trách nhiệm của mỗi người trong hoạt động sxkd. Điều đó vừa tạo điều kiện cho xã hội phát triển, vừa là điều kiện cho sxkd có hiệu quả.

2. Trong lĩnh vực chính trị:

– Nâng cao trình độ nhận thức chính trị về chũ nghĩa ML, tư tưởng HCM, quan điểm Đảng ta cho cáng bộ, Đảng viên và nhân dân. Từ đó nâng cao trách nhiệm và năng lực của họ trong việc tham gia vào công việc của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của nước ta.

– Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của quần chúng nhân dân trong mọi hoạt động của Nhà nước, thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội. Huy động nhân dân tham gia đấu tranh chống tham nhũng.

– Giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức tự cường dân tộc, trách nhiệm của mỗi công dân, bản lĩnh chính trị của mỗi người dân. Kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực và những âm mưu chống phá của kẻ thù, bảo vệ chế độ xhcn.

3. Trên lĩnh vực xã hội:

– Loại bỏ phong tục tập quán lạc hậu, những quan hệ bất bình đẳng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

– Thực hiện những biện pháp làm giảm giần khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng lãnh thổ. Quan tâm đến hộ nghèo, gia đình chính sách, tạo cho mọi người dân được hưởng những thành quả văn hóa, giáo dục, y tế.

– Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ tri thức, trình độ tay nghề cho người lao động để cống hiến sức mình cho xã hội.

4. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

– NQ Hội nghị lần 2 Trung ương Đảng khóa VIII khẳng định: “Giáo dục và đạo tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước, đáp ứng côn nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Cần tuyên truyền cho mọi người dân thấy được tầm quan trọng của vấn đề này, để từ đó có trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục.

– Để đào tạo ra những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” có ý thức và năng lực làm chủ, cần phải có sự đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục. Nội dung phải phán ánh được tri thức quan trọng của thời đại. Phương pháp dạy phải kích thích được óc sáng tạo của người học.

5. Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật:

– NQ Hội nghị lần 5 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII khẳng định, Đảng ta khẳng định: “Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng cnxh” Trong quá trình cm dưới lãnh đạo của Đảng, văn hóa nghệ thuật nước ta đã phục vụ tốt sự nghiệp cách mạng. Những năm đổi mới vừa qua, văn hóa, nghệ thuật đã có những đổi mới về nội dung, hình thức, động viên toàn dân tham gia sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ đất nước.

– Tăng cường hơn nữa công tác quản lý của nhà nước trong hoạt động sáng tác, biểu diễn sao cho văn hóa nghệ thuật có cái hay, cái đẹp, góp phần xây dựng một lối sống lành mạnh, nâng cao giá trị nhân văn trong con người Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phê phán những tư tưởng phản động đang tìm cách phủ nhận con đường xhcn ở vn, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, duy thoái về đạo đức lối sống.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button