Góc học tâp

Trắc nghiệm Quản trị học có đáp án

Bài tập: Trắc nghiệm Quản trị học có đáp án 

Lời giải:

Chương 1 của môn Quản trị học có 2 phần, tổng cộng 44 câu hỏi ôn tập và có đáp án 

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Quản trị học có đáp án

Hãy cùng Ukunifair tìm hiểu về môn học thú vị này.

1. Khái niệm Quản trị học

Về nội dung, thuật ngữ “Quản trị” là một danh từ khó định nghĩa. Mỗi một tác giả khi đề cập đến quản trị đều có một định nghĩa của riêng mình. Đây là định nghĩa phổ biến nhất: Nói một cách tổng quát, quản trị là hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm thành đạt những mục tiêu chung

Với định nghĩa đó, rõ ràng rằng khi cá nhân tự mình hoạt động thì không cần phải làm những công việc quản trị. Trái lại, công việc quản trị lại cần thiết khi có các tổ chức . Bởi vì nếu không có kế hoạch, không có tổ chức, không có sự kích thích động viên nhau, cũng như không có một sự kiểm tra chu đáo công việc của mỗi người, thì mỗi người, mỗi bộ phận trong cùng một tổ chức sẽ không biết phải làm gì, và mục tiêu chung sẽ không bao giờ đạt được.

Tổ chức nào cũng cần làm những hoạt động quản trị, dù tổ chức đó là một công ty liên doanh, hoặc là một xí nghiệp cơ khí. Nội dung của hoạt động quản trị, bao gồm việc hoạt định tổ chức, quản trị con người và kiểm tra và các tổ chức khác nhau về mức độ phức tạp và về phương pháp thực hiện. Tóm lại, Quản trị học là gì?

  • Một hoạt động cần thiết.
  • Bằng và thông qua người khác.
  • Gắn liền với một tổ chức.
  • Nhằm thực hiện mục tiêu chung

Như vậy, về căn bản mục tiêu của quản trị trong các cơ sở kinh doanh và phi kinh doanh là như nhau. Cũng giống như ở mọi cấp: Chủ tịch Công ty, Cảnh sát trưởng, trưởng khoa ở các trường Đại học, ông Giám mục xứ họ đạo … tất cả họ với tư cách là các nhà quản trị đều có cùng mục tiêu. Các mục đích của họ có thể khác nhau, và mục đích ấy có thể khó xác định và khó hoàn thành hơn với tình huống này so với tình huống khác, nhưng mục tiêu quản trị vẫn như nhau.

2. Câu hỏi và đáp án cụ thể

2.1 Trắc nghiệm môn Quản trị học Chương 1 phần 1

Câu 1: Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm

a. Tối đa hóa lợi nhuận

b. Đạt mục tiêu của tổ chức

c. Sử dụng có hiểu quả cao nhất các nguồn lực

d. Đạt đc mục tiêu của tổ chức với hiệu suất cao

Câu 2: Điền vào chỗ trống : quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện … .. chung”

a. Mục tiêu

b. Lợi nhuận

c. Kế hoạch

d. Lợi ích

Câu 3: Điền vào chỗ trống: “Hoạt động quản trị chịu sự tác động của … đang biến động không ngừng”

a. Kỹ thuật

b. Công nghệ

c. Kinh tế

d. Môi truờng

Câu 4: Quản trị cần thiết cho

a. Các tổ chức vì lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận

b. Các doanh nghiệp hoạt động sx kinh doanh

c. Các đơn vị hành chính sự nghiệp

d. Các công ty lớn

Câu 5: Điền vào chỗ trống “quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với … cao nhất và chi phí thấp nhất”

a. Sự thỏa mãn

b. Lợi ích

c. Kết quả

d. Lợi nhuận

Câu 6: Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

a. Giảm chi phí ở đầu vào và doanh thu ở đàu ra không thay đổi

b. Chi phí ở đầu vào không thay đổi và tăng doanh thu ở đầu ra

c. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và vừa tăng doanh thu ở đầu ra

d. Tất cả những cách trên

Câu 7: Quản trị viên trung cấp trường tập trung vào việc ra các loại quyết định

a. Chiến lược

b. Tác nghiệp

c. Chiến thuật

d. Tất cả các loại quyết định trên

Câu 8: Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng

a. Hoạch định

b. Tổ chức và kiểm trả

c. Điều khiển

d. Tất cả các chức năng trên

Câu 9: Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng

a. Hoạch định

b. Tổ chức

c. Điều khiển

d. Kiểm tra

Câu 10: Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng?

a. Hoạch định

b. Điểu khiển và kiểm tra

c. Tổ chức

d. Tất cả phương án trên đều không chính xác

Câu 11: Nhà quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng

a. Nhân sự

b. Tư duy

c. Kỹ thuật

d. Kỹ năng tư duy + nhân sự

Câu 12: Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là

a. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng có tầm quan trọng

b. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân sự càng có tầm quan trọng

c. Kỹ năng nhân sự có tầm quan trọng như nhau đối với các cấp bậc quản trị

d. Tất cả các phương án trên điều sai

Câu 13: Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng

a. Hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra

b. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, phối hợp

c. Hoạch định, tổ chức, phối hợp, báo cáo

d. Kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra

Câu 14: Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản trị thường được chia thành

a. 2 cấp quản trị

b. 3 cấp quản trị

c. 4 cấp quản trị

d. 5 cấp quản trị

Câu 15: Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị

a. Cấp cao

b. Cấp giữa

c. Cấp thấp (cơ sở)

d. Tất cả đều sai

Câu 16: Điền vào chỗ trống “Chức năng hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra … hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định”

a. Quan điểm

b. Chương trình

c. Giới hạn

d. Cách thức

Câu 17: Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng

a. Chức vụ càng thấp thì kĩ năng về kỹ thuật càng quan trọng

b. Chức vụ càng cao thì kỹ năng về tu duy càng quan trọng

c. Nhà quản trị cần tất cả các kỹ năng, tuy nhiên chức vụ càng cao thì kỹ năng tư duy càng quan trọng

d. Tất cả những tuyên bố nêu trên đều sai

Câu 18: Kỹ năng nào cần thiết ở mức độ như nhau đối với các nhà quản trị

a. Tư duy

b. Kỹ thuật

c. Nhân sự

d. Tất cả đều sai

Câu 19: Vai trò nào đã được thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh

a. Vai trò người lãnh đạo

b. Vai trò người đại diện

c. Vai trò người phân bố tài nguyên

d. Vai trò người doanh nhân

Câu 20: Điền vào chỗ trống “Nhà quản trị cấp thấp thì kỹ năng … càng quan trọng”

a. Nhân sự

b. Chuyên môn

c. Tư duy

d. Giao tiếp

Câu 21: Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật quản trị được diễn đạt rõ nhất trong câu

a. Khoa học là nền tảng đề hình thành nghệ thuật

b. Trực giác là quan trọng để thành công trong quản trị

c. Cần vận dụng đúng các nguyên tắc khoa học vào quản trị

d. Có mối quan hệ biện chứng giữa khoa học và nghệ thuật quản trị

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?

a. Trực giác là quan trọng để thành công trong quản trị

b. Có mối quan hệ biện chứng giữa khoa học và nghệ thuật quản trị

c. Cần vận dụng đúng các nguyên tắc khoa học vào quản trị

d. Khoa học là nền tảng để hình thành nghệ thuật quản trị

2.2 Trắc nghiệm môn Quản trị học Chương 1 – Phần 2

Câu 1: Mục tiêu của quản trị trong 1 tổ chức là

a. Đạt được hiệu quả và hiệu suất cao

b. Sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có

c. Tìm kiếm lợi nhuận

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng

a. Quản trị cần thiết đối với bệnh viện

b. Quản trị cần thiết đối với trường đại học

c. Quản trị chỉ cần thiết đối với tổ chức có quy mô lớn

d. Quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp

Câu 3: Quản trị cần thiết trong các tổ chức để

a. Đạt đc lợi nhuận

b. Giảm chi phí

c. Đạt đc mục tiêu với hiệu suất cao

d. Tạo trật tự trong 1 tổ chức

Câu 4: Để tăng hiệu quả, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách

a. Giảm chi phí ở đầu vào và kết quả ở đầu ra không thay đổi

b. Chi phí ở đầu vào k đổi và tăng kết quả đầu ra

c. Vừa giảm chi phí ở đầu vào và tăng kết quả đầu ra

d. Tất cả đều sai

Câu 5: Để đạt hiệu quả, các nàh quản trị cần phải

a. Xác định và hoàn thành đúng mục tiêu

b. Giảm chi phí đầu vào

c. Tăng doanh thu ở đầu ra

d. Tất cả đều chưa chính xác

Câu 6: Trong quản trị doanh nghiệp quan trọng nhất là

a. Xác định đúng lĩnh vực hoạt động tổ chức

b. Xác định đúng quy mô của tổ chức

c. Xác định đúng trình độ và số lượng đội ngũ nhân viên

d. Xác định đúng chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Câu 7: Nhà quản trị cấp thấp cần tập trung thời gian nhiều nhất cho chức năng nào sau đây?

a. Hoạch định

b. Tổ chức và kiểm tra

c. Điều khiển

d. Tất cả các chức năng trên

Câu 8: Thời gian dành cho chức năng hoạch định sẽ cần nhiều hơn đối với nhà quản trị

a. Cấp cao

b. Cấp trung

c. Cấp thấp

d. Tất cả các nhà quản trị

Câu 9: Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng

a. Hoạch định và kiểm tra

b. Điều khiển và kiểm tra

c. Hoạch định và tổ chức

d. Tất cả phương án trên đều không chính xác

Câu 10: Nhà quản trị cấp thấp cần thiết nhất

a. Kỹ năng nhân sự

b. Kỹ năng nhân sự + kỹ năng kỹ thuật

c. Kỹ năng kỹ thuật

d. Kỹ năng kỹ thuật + kỹ năng tư duy

Câu 11: Các chức năng cơ bản theo quản trị học hiện đại gồm

a. 4 chức năng

b. 6 chức năng

c. 3 chức năng

d. 5 chức năng

Câu 12: Theo Henry Minzberg, các nhà quản trị phải thực hiện bao nhiêu vai trò

a. 7

b. 14

c. 10

d. 4

Câu 13: Nghiên cứu của Henry Minzberg đã nhận dạng 10 vai trò của nhà quản trị và phân loại thành 3 nhóm vai trò, đó là

a. Nhóm vai trò lãnh đạo, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định

b. Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò xử lý các xung đột, vai trò ra quyết định

c. Nhóm vai trò tương quan nhân sự, vai trò thông tin, vai trò ra quyết định

d. Nhóm vai trò liên lạc, vai trò phân bố tài nguyên, vai trò thương thuyết

Câu 14: Hiệu suất của quản trị chỉ có được khi

a. Làm đúng việc

b. Làm việc đúng cách

c. Chi phí thấp

d. Tất cả đều sai

Câu 15: Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là

a. Làm đúng việc

b. Làm việc đúng cách

c. Đạt đc lợi nhuận

d. Chi phí thấp

Câu 16: Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là

a. Thực hiện mục tiêu đúng với hiệu suất cao

b. Làm đúng việc

c. Đạt đc lợi nhuận

d. Chi phí thấp nhất

Câu 17: Hiệu quả và hiệu suất của quản trị chỉ có đc khi

a. Làm đúng việc

b. Làm đúng cách

c. Tỷ lệ giữa kết quả đạt đc/ chi phí bỏ ra cao

d. Làm đúng cách để đạt đc mục tiêu

Câu 18: Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đưa ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất

a. Vai trò người thực hiện

b. Vai trò người đại diện

c. Vai trò người phân bổ tài nguyên

d. Vai trò nhà kinh doanh

Câu 19: Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi giải quyết vấn đề bãi công xảy ra trong doanh nghiệp

a. Vai trò nàh kinh doanh

b. Vai trò người giải quyết xáo trộn

c. Vai trò người thương thuyết

d. Vai trò người lãnh đạo

Câu 20: Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đàm phán với đối tác về việc tăng đơn giá gia công trong quá trình thảo luận hợp đồng với họ

a. Vai trò người liên lạc

b. Vai trò người thương thuyết

c. Vai trò người lãnh đạo

d. Vai trò người đại diện

Câu 21: Nghệ thuật quản trị có được từ

a. Từ cha truyền con nối

b. Khả năng bẩm sinh

c. Trải nghiệm qua thực hành quản trị

d. Các chương trình đào tạo

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng

a. Nghệ thuật quản trị không thể học được

b. Có được từ di truyền

c. Trải nghiệm qua thực hành quản trị

d. Khả năng bẩm sinh

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button