Góc học tâp

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Tuyển tập bộ câu hỏi Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án đầy đủ, hay nhất. Hướng dẫn đáp án câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội chính xác nhất.

1. Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học – Đề số 1

Câu 1. Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

a. Là trang bị những tri thức khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin đã phát hiện ra và luận giải về quá trình tất yếu lịch sử dẫn đến hình thành, phát triển hình thái kinh tế – xã hội cộng sản, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

b. Là giáo dục, trang bị lập trường tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân cho đảng cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

c. Là định hướng về chính trị – xã hội cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân, của đảng cộng sản, của nhà nước và của nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực.

d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 2. Những biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

a. Là những ước mơ nguyện vọng về một chế độ xã hội ai cũng có việc làm ai cũng lao động.

b. Là quan niệm về một chế độ xã hội mà tư liệu sản xuất đều thuộc về mọi thành viên xã hội.

c. Là những tư tưởng về một xã hội, trong đó mọi người đều bình đẳng, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

d. Cả a, b và c

Câu 3. Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào?

a. Chế độ tư bản chủ nghĩa ra đời

b. Sự xuất hiện chế độ tư hữu, xuất hiện giai cấp thống trị và bóc lột.

c. Sự xuất hiện giai cấp công nhân

d. Ngay từ thời cộng sản nguyên thuỷ.

Câu 4. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

a. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

b. Là những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của các hình thái kinh tế – xã hội.

c. Là những quy luật và tính quy luật chính trị – xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế – xã hội chủ nghĩa xã hội.

d. Cả a, b và c

Câu 5. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

a. Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức và bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

b. Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.

c. Là chế độ xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng tự do.

d. Cả a, b, c

Câu 6. Ai đã đưa ra quan niệm “CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột”

a. S.Phuriê

b. C.Mác

c. Ph.Ănghen

d. V.I.Lênin

Câu 7. Ai được coi là người mở đầu các trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thời cận đại.

a. Tômađô Campanenla

b. Tômát Morơ

c. Arítxtốt

d. Platôn

Câu 8. Ai là người viết tác phẩm “Không tưởng” (Utôpi)

a. Xanh Xi Mông

b. Campanenla

c. Tômát Morơ

d. Uynxtenli

Câu 9. Ai là người đã đưa ra chủ trương thiết lập nền “Chuyên chính cách mạng của những người lao động”.

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 10. Tư tưởng về “Giang sơn ngàn năm của Chúa” xuất hiện ở thời đại nào.

a. Cộng sản nguyên thuỷ

b. Thời cổ đại

c. Thời cận đại

d. Thời phục hưng

Câu 11. Tác phẩm “Thành phố mặt trời” là của tác giả nào?

a. Giêrắcdơ Uyxntenli

b. Tômađô Campanenla

c. Giăng Mêliê

d. Sáclơ Phuriê

Câu 12. Ai đã viết tác phẩm “Những di chúc của tôi”

a. Tômát Morơ

b. Giăng Mêliê

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 13. Ai là người đã nêu ra “Tuyên ngôn của những người bình dân”?

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 14. Ai là người đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội với tính cách là một phong trào thực tiễn (Phong trào hiện thực)

a. Tômát Morơ

b. Xanh Ximông

c. Grắccơ Babớp

d. Morenly

Câu 15. Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán đầu thế kỷ XIX?

a. Grắccơ Babớp, Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê

b. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, G. Mably

c. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen

d. Xanh Ximông, Giăng Mêliê, Rôbớt Ôoen

Câu 16. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng nào đã nói đến vấn đề giai cấp và xung đột giai cấp.

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 17. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tố cáo quá trình tích luỹ tư bản chủ nghĩa bằng hình ảnh “cừu ăn thịt người”.

a. Tômát Morơ

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Grắccơ Babớp

Câu 18. Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, “sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi”.

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Rôbớt Ôoen

d. Tômát Morơ

Câu 19. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã chia lịch sử phát triển của nhân loại thành các giai đoạn: mông muội, dã man, gia trưởng và văn minh.

a. Xanh Ximông 

b. Sáclơ Phuriê 

c. Grắccơ Babớp

d. Tômát Morơ

Câu 20. Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ giải phóng phụ nữ?

a. Xanh Ximông

b. Sáclơ Phuriê

c. Grắccơ Babớp

d. Rôbớt Ôoen

2. Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học – Đề số 2

Câu 1. Người mơ ước xây dựng thành phố mặt trời, mà trong đó không có nạn thất nghiệp, không có kẻ lười biếng, ai cũng lao động. Ông là ai?

a. Giê-rắc Uynxteli

b. Grắc Babơp

c. Tômađô Cămpanela

d. Tô mát Mo rơ

Câu 2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua yếu tố nào của chủ nghĩa tư bản?

a. Bỏ qua nhà nước của giai cấp tư sản. 

b. Bỏ qua cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản. 

c. Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tư tưởng tư bản chủ nghĩa. 

d. Bỏ qua chế độ áp bức bóc lột của giai cấp tư sản 

Câu 3. Điền từ thiếu vào ô trống: “bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội kẻ thù chủ yếu của chúng ta là giai cấp …, những tập quán thói quen của giai cấp ấy” (V. I. Lênin )

a. Phong kiến 

b. Nông dân 

c. Tiểu tư sản 

d. Tư sản 

Câu 4. Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa bắt đầu và kết thúc khi nào?

a. Từ khi Đảng cộng sản ra đời và xây dựng xong chủ nghĩa xã hội. 

b. Bắt đầu từ thời kỳ quá độ cho đến khi xây dựng xong giai đoạn cao của xã hội cộng sản. 

c. Bắt đầu từ giai đoạn cao của xã hội cộng sản và kết thúc ở giai đoạn cao của xã hội cộng sản. 

d. Cả ba đều không đúng. 

Câu 5. Câu “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên” là của ai?

a. C. Mác 

b. Ph. Ăng ghen 

c. C. Mác và Ph. Ăng ghen 

d. V. I. Lênin 

u 6. Hôn nhân tiến bộ dựa trên cơ sở nào?

a. Tình yêu 

b. Tự nguyện 

c. Hôn nhân 1 vợ một chồng 

d. Cả a, b và c 

Câu 7. Hiện nay tôn giáo nào ở Việt Nam có số lượng tín đồ đông nhất?

a. Phật giáo 

b. Công giáo 

c. Tin lành 

d. Hồi giáo 

Câu 8. Chủ nghĩa xã hội nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo dưới góc độ nào?

a. Góc độ chính trị-xã hội. 

b. Hình thái ý thức xã hội. 

c. Tâm lý-xã hội. 

d. Cả a, b và c 

Câu 9. Sự thay đổi căn bản, toàn diện và triệt để một hình thái kinh tế – xã hội này bằng một hình thái kinh tế – xã hội khác là:

a. Đột biến xã hội. 

b. Cách mạng xã hội 

c. Cải cách xã hội 

d. Tiến bộ xã hội 

Câu 10. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ khi nào?

a. 1945 

b. 1954 

c. 1975 

d. 1930 

Câu 11. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng có mấy đặc trưng?

a. 5 

b. 6 

c. 7 

d. 8 

Câu 12. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào?

a. Đại hội IV 

b. Đại hội VI 

c. Đại hội VII 

d. Đại hội VIII 

Câu 13. Trong Văn kiện Đại hội IX, Đảng ta xác định phải tiếp thu và kế thừa những gì của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

a. Tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại. 

b. Tiếp thu, kế thừa mô hình quản lý kinh tế – xã hội và thành tựu khoa học công nghệ. 

c. Tiếp thu, kế thừa những giá trị kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội và pháp luật trong chủ nghĩa tư bản. 

d. Cả ba đều sai 

Câu 14. “Thời kì phát triển mới – đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào?

a. Đại hội VI 

b. Đại hội VII 

c. Đại hội VIII 

d. Đại hội IX 

Câu 15. Tìm ý đúng cho luận điểm sau: “Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại, giai cấp công nhân:

a. Giảm về số lượng và nâng cao về chất lượng. 

b. Tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. 

c. Giảm về số lượng và có trình độ sản xuất ngày càng cao 

d. Cả a, b và c. 

Câu 16. Xét về phương thức lao động, phương thức sản xuất, giai cấp công nhân mang thuộc tính cơ bản nào?

a. Có số lượng đông nhất trong dân cư. 

b. Là giai cấp tạo ra của cải vật chất làm giàu cho xã hội 

c. Là giai cấp trực tiếp vận hành máy móc có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại 

d. Cả a, b và c 

Câu 17. Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa giai cấp công nhân là:

a. Giai cấp nghèo khổ nhất 

b. Giai cấp không có tư liệu sản xuất, đi làm thuê cho nhà tư bản, bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư 

c. Giai cấp có số lượng đông trong dân cư 

d. Cả a, b và c đều đúng 

Câu 18. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là:

a. Xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người 

b. Giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu. 

c. Xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh 

d. Cả a, b và c đều đúng 

Câu 19. Chọn từ thích hợp điền vào ô trống “đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một …. (1) cần phải sáng tạo ra, không phải là một …(2) mà hiện thực phải khuôn theo.  Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào…. (3) nó xoá bỏ trạng thái hiện nay” (C. Mác: Hệ tư tưởng Đức).

a. Lý tưởng (1), trạng thái (2), hiện thực (3) 

b. Trạng thái (1), lý tưởng (2), hiện thực (3) 

c. Trạng thái (1), hiện thực (2), lý tưởng (3) 

d. Hiện thực (1), lý tưởng (2), trạng thái (3) 

Câu 20. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do các yếu tố khách quan nào quy định?

a. Địa vị kinh tế – xã hội và đặc điểm chính trị – xã hội 

b. Là con đẻ của nền đại công nghiệp 

c. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại 

d. Cả a, b và c 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button