Giáo dục

Soạn vật lí 9 bài 6 trang 17 chi tiết hay nhất

Giải vật lý 9 bài 6 trang 17 cực chất. Bài học: Bài tập vận dụng định luật Ôm – được thầy cô tổng hợp lại rất dễ nhớ . Với cách giải câu hỏi giữa bài và bài tập cuối bài học cực chất. Tài liệu hoàn toàn miễn phí, học sinh thoải mái tham khảo để củng cố kiến thức cho bản thân. Chúc các bạn học tập tốt môn vật lý 9.

Phần I. Câu hỏi và bài tập trong bài

Bài tập 1: cho đoạn mạch có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6V, ampe kế chỉ 0,5A.

Bạn đang xem: Soạn vật lí 9 bài 6 trang 17 chi tiết hay nhất

 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

Bài tập 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

  

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2. 

Bài tập 3: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.3, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

  

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Phần II.  Hướng dẫn trả lời ngắn gọn

Bài tập 1: 

a) Rtd=UABI=60,5=12Ω

b) Rtđ = R1 + R¬2 nên R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Bài tập 2: 

a)    UAB= U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b)     I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

         R2=UABI2=120,6=20Ω

Bài tập 3: 

a) R23=R2R3R2+R3=30.3030+30=15Ω

Rtđ = R1 + R23 = 15 + 15 = 30Ω

b)  I1=I=UABRtd=1230=0,4A

U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

 U2 = U3 = 12 – 6 = 6 V.

I1=I2=U2R2=U3R3=630=0,2A

Phần III.  Hướng dẫn trả lời chi tiết

Bài tập 1:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là: Rtd=UABI=60,5=12Ω

b) Rtđ = R1 + R¬2 nên R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Bài tập 2: 

a)     Ta nhận thấy UAB= U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12 V.

b)     Cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 A.

         R2=UABI2=120,6=20Ω

Bài tập 3: 

a) Ta có: R23=R2R3R2+R3=30.3030+30=15Ω

Rtđ = R1 + R23 = 15 + 15 = 30Ω

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính:

 I1=I=UABRtd=1230=0,4A

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 là U2 = U3 = 12 – 6 = 6 V.

Cường độ dòng điện qua R2 và R3 là:

I1=I2=U2R2=U3R3=630=0,2A

 

 

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button