Góc học tâp

Phân tích tính chu kỳ phủ định của phủ định trong quá trình phát triển của sự vật? Phê phán những nhận thức giản đơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Phân tích tính chu kỳ phủ định của phủ định trong quá trình phát triển của sự vật? Phê phán những nhận thức giản đơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Lời giải

Bạn đang xem: Phân tích tính chu kỳ phủ định của phủ định trong quá trình phát triển của sự vật? Phê phán những nhận thức giản đơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

Phủ định biện chứng là một giai đoạn, một “mắt

khâu” trong quá trình phát triển, chưa phản ánh được toàn bộ quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, sự phát triển phải thông qua nhiều lần phủ định biện chứng và có tính chu kỳ. Sự vật vô cùng phong phú, cho nên chu kỳ phủ định cũng có nội dung, hình thức, tính chất hết sức phức tạp. Song, một chu kỳ ít nhất phải qua hai lần phủ định cơ bản.

Phủ định cơ bản lần thứ nhất là sự phủ định cái khẳng định, mang tính phiến diện, sự vật chuyển sang cái đối lập với cái ban đầu. Phủ định cơ bản lần thứ nhất chưa thể hiện sự phát triển trực tiếp mà mới là bước trung gian, quá độ, có vai trò quan trọng, tạo điều kiện cho lần phủ định tiếp theo.

Phủ định cơ bản lần hai, gọi là phủ định cái phủ định. Đây là lần phủ định toàn diện, quá trình đó đã kế thừa được tất cả những mặt, những thuộc tính tích cực và lọc bỏ được toàn bộ những yếu tố tiêu cực của sự vật cũ, đưa sự vật phát triển toàn diện sang một chất mới, kết thúc một chu kỳ của sự phát triển.

Ngoài hai lần phủ định cơ bản trong một chu kỳ, quá trình phát triển của sự vật có thể có một số lần phủ định trung gian quá độ khác. Phát triển của sự vật, hiện tượng là một quá trình liên tục, hết chu kỳ này lại mở ra một chu kỳ tiếp theo.

Sự phát triển không theo đường thẳng mà theo đường “xoáy ốc”, có tính chu kỳ, bao hàm cả sự thụt lùi tạm thời. Với tính cách là cái mới, tiến bộ, thì

không chỉ sự ra đời, tồn tại của chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan, mà ngay sự thoái trào hiện nay cũng là bước thụt lùi tạm thời khó tránh khỏi trong quá trình phát triển của nó. Vì vậy, cần khẳng định rằng, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mà Đảng và nhân dân ta đang hướng tới là hoàn toàn đúng đắn, cách mạng và khoa học. cần kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng hoài nghi, dao động, thiếu lòng tin vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, đồng thời khắc phục bệnh chủ quan, nóng vội, tả khuynh, coi việc đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn thuận lợi.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button