Góc học tâp

Phân tích tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Phân tích tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Trả lời: 

    Vận dụng phương pháp liên ngành trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Là một nhà khoa học, nhà tư tưởng, Hồ Chí Minh đã thể hiện tư tưởng của mình như một hệ thống, bao quát nhiều lĩnh vực: tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế, tư tưởng chính trị, tư tưởng quân sự, tư tưởng văn hóa, tư tưởng đạo đức…, trong mỗi lĩnh vực lại có thể tìm thấy những hệ thống nhỏ. Trước một đối tượng nghiên cứu đa dạng và phong phú nhiều mặt như vậy thì không một lĩnh vực nào có đủ năng lực bao quát hết để đưa ra một bức tranh tổng thể về tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, cần thiết phải áp dụng các phương pháp liên ngành khoa học xã hội nhân văn, lý luận chính trị để nghiên cứu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như mỗi tác phẩm lý luận riêng biệt của Người.

Bạn đang xem: Phân tích tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

[CHUẨN NHẤT] Phân tích tầm quan trọng của việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Cùng Ukunifair tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan nhé

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh

    Đại hội VII ĐCSVN đã khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Ðảng.

    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đã tổng kết như là một định nghĩa:

    “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”.

    Trong định nghĩa này, Đảng ta đã bước đầu làm rõ:

– Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Đó là hệ thống các quan điểm lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Ðảng và của dân tộc Việt Nam.

– Nguồn gốc tư tưởng, lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác-Lênin; giá trị văn hóa dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại.

– Nội dung cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm những vấn đề có liên quan trực tiếp đến cách mạng Việt Nam.

– Giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn sức sống lâu bền của tư tưởng Hồ Chí Minh là soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam; tài sản tinh thần to lớn của dân tộc.

    Dựa vào định hướng cơ bản của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, các nhà nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa ra định nghĩa: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người”

    Có hai phương thức tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh:

– Tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ thống tri thức tổng hợp.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm về cách mạng Việt Nam.

Tài liệu này vận dụng phương pháp tiếp cận thứ hai.

    Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

2. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đối tượngnghiên cứu

    Đối tượng nghiên cứu của tư tưởng Hồ Chí Minh:

– Hệ thống quan điểm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

– Là quá trình vận dụng, hiện thực hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn cách mạng Việt Nam

– Về mối quan hệ biện chứng của tư tưởng độc lập tự do với tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;

 Về độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, về các quan điểm cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Nhiệm vụ nghiên cứu

    Nhiệm vụ của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh là làm rõ:

– Cơ sở khách quan và chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

– Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học, của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh;

– Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.

– Các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận của cách mạng thế giới của thời đại.

3. Mối quan hệ với môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

a. Quan hệ với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

– Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh..

– Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác-Lênin. Là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam.

– Vì vậy môn tư tưởng Hồ Chí Minh và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin có mối quan hệ biện chứng, thống nhất.

b. Quan hệ với môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

– Hồ Chí Minh là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam; Người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bộ phận tư tưởng của Đảng, nhưng với tư cách là bộ phận nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng,

– Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Như vậy, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó chặt chẽ với môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Cơ sở phương pháp luận

    Cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác Lênin và các quan điểm có giá trị phương pháp luận của Hồ Chí Minh.

Các nguyên lý triết học Mác – Lênin, với tư cách là phương pháp luận chung của các ngành khoa học.

Một số phương pháp luận trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đảm bảo sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học

– Trên lập trường quan điểm, phương pháp luận của nghĩa Mác-Lênin và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo đảm tính khách quan khi phân tích, lý giải và đánh giá tư tưởng Hồ Chí Minh, tránh áp đặt hoặc cường điệu hóa tư tưởng của người.

– Tính đảng và tính khoa học thống nhất với nhau trong sự phản ánh trung thực khách quan, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở lập trường, phương pháp luận và định hướng chính trị.

b. Quan điểm thực tiễn và nguyên tắc lý luận gắn với thực tiễn

– Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định: thực tiễn là nguồn gốc, động lực và mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lý.

– Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn bám sát thực tiễn cách mạng dân tộc và thế giới, coi trọng tổng kết thực tiễn, coi đây là biện pháp nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, và là điều kiện để nâng cao trình độ lý luận.

– Người cũng đặc biệt coi trọng việc kết hợp lý luận với thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm.

– Hồ Chí Minh khẳng định: thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng, dễ mắc chủ quan; lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông.

Vì vậy, nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cần quán triệt quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành.

c. Quan điểm lịch sử – cụ thể

– Cùng với chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử phải được vận dụng vào việc nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Quan điểm lịch sử – cụ thể nghĩa là xem xét một hiện tượng nhất định đã xuất hiện trong lịch sử như thế nào, hiện tượng đó đã trải qua những giai đoạn phát triển chủ yếu nào và đứng trên quan điểm của sự phát triển đó để xem xét hiện nay nó đã trở thành như thế nào ?

d. Quan điểm toàn diện và hệ thống

– Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam, do vậy phải luôn quan triệt mối quan hệ qua lại của các yếu tố, các nội dung khác nhau trong hệ thống tư tưởng đó, và phải lấy hạt nhân cốt lõi là tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng độc lập, tự do dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

– Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, cần nắm vững hệ thống các quan điểm của người. Nếu tách rời một yếu tố nào đó khỏi hệ thống thì sẽ hiểu không đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh.

e. Quan điểm kế thừa và phát triển.

Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi không chỉ biết kế thừa, vận dụng mà còn phải biết phát triển sáng tạo tư tưởng của người trong điều kiện lịch sử mới, trong bối cảnh cụ thể của đất nước và quốc tế.

g. Kết hợp các tác phẩm với thực tiễn chỉ đạo cách mạng của Hồ Chí Minh.

– Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ căn cứ vào các tác phẩm, bài viết, bài nói mà cần coi trọng thực tiễn của người, thực tiễn cách mạng dưới sự tổ chức lãnh đạo của Đảng do Người đứng đầu.

– Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo. Sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trước hết là sự sáng tạo về tư duy lý luận, về chiến lược, về đường lối cách mạng, điều đó giữ vai trò quyết định hàng đầu dẫn đến thắng lợi cách mạng.

– Tư tưởng lý luận cách mạng Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú thêm và phát triển lý luận cách mạng của thời đại.

2. Các phương pháp cụ thể

– Phương pháp lịch sử (quá trình phát sinh, tồn tại, phát triển).

– Phương pháp lôgic (tìm ra bản chất và khái quát thành lý luận).

– Phương pháp liên ngành trong khoa học xã hội – nhân văn.

– Các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê, văn bản học, điều tra xã hội học, phỏng vấn nhân chứng lịch sử…

III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC SINH

1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

    Học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tích cực, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước ta, biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện bản lĩnh chính trị

    Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, tư cách cán bộ, đảng viên và toàn dân biết sống hợp đạo lý, yêu cái tốt, ghét cái ác, cái xấu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh giúp nâng cao lòng tự hào về người, về Đảng Cộng sản về Tổ quốc Việt Nam, tự nguyện “sống chién đấu, lao động và hoạt động theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button