Góc học tâp

Nêu quan điểm của CN ML về con người, con người XHCN và nguồn lực con người

Câu hỏi: Nêu quan điểm của CN ML về con người, con người XHCN và nguồn lực con người.

Trả lời:

1. Quan niệm về con người:

– CN ML cho rằng con người là một thực thể tự nhiên, vừa là thực thể xã hội, đồng thời là chủ thể cải tạo hoàn cảnh. Các Mác quan niệm con người là một thực thể tự nhiên, một thực thể tự nhiên đã nhân loại hóa.

Bạn đang xem: Nêu quan điểm của CN ML về con người, con người XHCN và nguồn lực con người

– Con người là sản phẩm tiến hóa, phát  triển lâu dài trong tự nhiên. Anwghen cho rằng lao động là nguyên nhân sau xa cho quá trình chuyển biến từ vượn thành người và cũng là điều kiện cho con người tồn tại và phát triển. Mặt khác, trong quá trình lao động, con người k chỉ tác động vào tự nhiên, làm biến đổi thế giới tự nhiên, mà còn quan hệ với nhau tạo nên bản chất con người, làm cho  con người khác động vật.

– Con người không thể tồn tại một khi tách khỏi xã hội. Chỉ trong xã hội thông qua lao động và ngôn ngữ, con người mới thõa mãn được nhu cầu trong cuộc sống và nâng cao nhận thức về mình một cách đầy đủ hơn để từ đó hoàn thiện được mọi mặt.

– Xã hội càng phát triển, mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng bền chặt hơn, con người được mở rộng mối quan hệ với xã hội. Do vậy để cho con người càng phát triển, càng phải mở rộng mối quan hệ xã hội, quan hệ giữa các cá nhân với xã hội là quan hệ thường xuyên và có sự thống nhất biện chứng với nhau.

Mặt khác, xã hội càng phát triển, năng suất lao động cao, của cải dồi dào, tạo điều kiện để chăm sóc con người. Khi con người được chăm sóc đầy đủ càng có điều kiện cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Vì vậy HCM nói: “Muốn xây dựng cnxh trước hết phải có con người xhcn”

2. Quan niệm về con người xhcn

Con người xhcn là con người phát triển toàn diện, hài hòa được từng bước hình thành trong quá trình cmxh. Con người xhcn vừa là chủ thể trong quá trình xây dựng cnxh, vừa là sản phẩm của quá trình đó. Con người xhcn không chỉ là mục tiêu của cnxh, mà còn là động lực của sự nghiệp xây dựng cnxh. Cnxh sẽ không thành công nếu không xây dựng và phát triển con người xhcn.

Mặt khác, trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội, con người tạo ra những điều kiện csvc ngày càng tốt hơn, cuộc sống con người ngày càng đầy đủ hơn, môi trường xã hội ngày càng trong sạch hơn, nhân văn hơn. Do vậy, càng có những điều kiện để xây dựng những phẩm chất con người xhcn. Đồng thời, thông qua quá trình lao động cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội mà con người cải tạo chính bản thân.

Mỗi thời kỳ lịch sử, trên cơ sở của sự phát triển lực lượng sx, của trình độ phát triển xã hội, cần phải xác định mô hình con người cần  xây dựng. Một khi con người đã hình thành với những phẩm chất tốt đẹp, nó lại trở thành chủ thể tự giác để phát triển xã hội theo mục tiêu cnxh.

Những đặc trưng cơ bản của con người xhcn Việt Nam mà chúng ta phấn đấu xây dựng là:

– Con người có ý thức, trình độ và năng lực làm chủ

– Là con người lao động mới, có nhận thức sâu sắc về công việc mà mình đang cảm nhận, lao động có ý thức kỷ luật, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, biết đánh giá chất lượng và hiệu quả lao động của mình

– Là con người sống có văn hóa, có tình nghĩa, cosy ý thức nâng cao trình dộ tri thức về mọi mặt, giải quyết tốt các mối quan hệ xã hội.

– Là con người giàu lòng yêu nước, thương dân, có tình thương yêu giai cấp và đồng loại, sống nhân văn, nhân đạo, kiên quyết đấu tranh chống những âm mưu chống phá của kẻ thù, bảo vệ thành quả cm.

3. Nguồn lực con người

– Nguồn lực con người là nguồn lực quyết định, các nguồn lực khác (tự nhiên, kh – công nghệ,…) chỉ được khai thác có hiệu quả khi nguồn lực con người được phát huy. Những nguồn lực khác ngày càng cạn kiệt, ngược lại nguồn lực con người ngày càng phong phú.

– Khái niệm: Nguồn lực con người là tổng thể những yếu tố về thể chất, tinh thần, đạo đức, phẩm chất, trình độ, vị thế xã hội v.v… tạo nên năng lực con người, của cộng đồng người có thể sử dụng, phát huy trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và trong những hoạt động xã hội.

– Nội dung về nguồn lực con người bao gồm những khía cạnh sau:

+ Nói đến nguồn lực con người là nói đến con người với tư cách là chủ thể hoạt động sáng tạo tham gia cải tạo tự nhiên, làm biến đổi xã hội.

+ Nói đến nguồn lực con người là nói đến số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Số lượng được xác định trên quy mô dân số, cơ cấu độ tuổi, phân bố dân cư …. Chất lượng là thể lực, trí lực, tay nghê, năng lực quản lý …

+ Số lượng và chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau

* Nếu số lượng ít sẽ gây khó khăn trong phân công lap động -> chất lượng lao động bị hạn chế. Chất lượng được nâng cao sẽ làm giảm số lượng người lao động trong một đơn vị sx.

* Xã hội muốn phát triển nhanh và bền vững phải quan tâm đào tạo nguồn lực con người có chất lượng ngày càng cao.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button