Giáo dục

Giải Hóa 11 Bài: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – trang 20 sách giáo khoa hóa học 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 11 bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

I. Tóm tắt lý thuyết

 

Bạn đang xem: Giải Hóa 11 Bài: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

1. Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.
2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

 • Chất kết tủa.
 • Chất điện li yếu : nước, axit yếu.
 • Chất khí.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Điều kiện để xảy ra phản …

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì ? Lấy các thí dụ minh hoạ.

Hướng dẫn giải

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

 • Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

PT ion: Ag+ + Cl → AgCl

 • Tạo thành chất điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

PT ion: CH3COO + H+ → CH3COOH

 • Tạo thành chất khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO Na2SO+ CO2↑ + H2O

PT ion: CO32- + 2H+ →CO2 + H2O

Giải câu 2.  Tại sao các phản ứng giữa …

Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân: Do tạo thành chất điện li yếu hoặc khí.

 • Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất điện li rất yếu là H2O

PT ion: H+ + OH→ H2O

 

 • Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì có sự tạo thành chất khí là CO2 vừa tạo thành chất điện li yếu là H2O

PT ion: CO32- + 2H+ →CO2 + H2O

 

Giải câu 3. Lấy một số thí dụ chứng …

Lấy một số thí dụ chứng minh rằng: bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Hướng dẫn giải

Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

 • Ví dụ : Na2SO4 + BaCl2→ BaSO4 ↓ + 2NaCl

Bản chất : SO42- + Ba2+ → BaSO4 ↓ 

 • Ví dụ : Na2CO3 + H2SO Na2SO+ CO2↑ + H2O

Bản chất: CO32- + 2H+ →CO2 + H2O

Giải câu 4. Phương trình ion rút …

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch lớn nhất
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li
D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

  • Ví dụ : Na2CO3 + H2SO→ Na2SO+ CO2↑ + H2O

Bản chất: CO32- + 2H+ →CO2 + H2

Giải câu 5. Viết các phương trình phân tử…

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Fe2(SO4)3  + NaOH
b) NH4Cl + AgNO3
c) NaF + HCl
d) MgCl2 +  KNO3
e) FeS (r)  + HCl
g) HClO  + KOH

Hướng dẫn giải

Phương trình phân tử và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH →   2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4
Ion rút gọn: Fe3+ + 3OH → Fe(OH)3

b) NH4Cl + AgNO3 →  NH4NO3 + AgCl↓
Ion rút gọn: Cl + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑
Ion rút gọn: F + H+ →  HF↑

d) Không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑
Ion rút gọn: FeS(r) +      2H+   →      Fe2+   + H2S↑

g) HClO      + KOH        →      KClO + H2O
Ion rút gọn: HClO + OH →  CIO + H2O.

Giải câu 6. Trong dung dịch HCl…

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3 (hình vẽ dưới đây). 

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4       

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe                        

D. Fe(NO3)3 + KOH

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Giải thích: Tạo ra được kết tủa Fe(OH)3  thì trong dung dịch ban đầu phải có 2 ion là OH và Fe3+

Ion thu gọn: Fe3+ + 3OH  Fe(OH)3

 

=> PT phân tử: Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KNO3

Giải câu 7. Lấy thí dụ và viết các phương…

Lấy thí dụ và viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau:

a) Tạo thành chất kết tủa
b) Tạo thành chất điện li yếu
c) Tạo thành chất khí

Hướng dẫn giải

 

a)Tạo thành chất kết tủa:

PT phân tử:  NaOH + CuCl2 → NaCl + Cu(OH)2

=> Ion thu gọn: Cu2+ + OH → Cu(OH)2

 

b) Tạo thành chất điện li yếu:

PT phân tử:  KOH + HCl → KCl + H2O

=> Ion thu gọn: H+ + OH → H2O

 

c) Tạo thành chất khí:

PT phân tử:  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑  + H2O

=> Ion thu gọn: 2H+ + CO32– → CO2↑  + H2O

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button