Giáo dục

Giải Hóa 10 Bài: Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 6: Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử – trang 30 sách giáo khoa hóa học 10. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 10 bài 6: Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 6: Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử

I. Tóm tắt lý thuyết

Thứ tự các mức năng lượng                    

Bạn đang xem: Giải Hóa 10 Bài: Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử

1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s…  

Số e tối đa trong:

  • Lớp thứ n (=1,2,3,4) là 2n2e.
  • Phân lớp:  s,  p,  d10 ,  f14.

Họ nguyên tố: e có mức năng lượng cao nhất được điền vào phân lớp  nào thì đó là họ  nguyên tố

Lớp e ngoài cùng quyết định tính chất hóa học :

  • Số e = 1, 2 hoặc 3 nguyên tố có tính kim loại
  • Số e = 4 nguyên tố có thể tính kim loại hay tính phi kim
  • Số e = 5, 6, 7 nguyên tố thường có tính phi kim
  • Số e = 8e nguyên tố tương đối trơ về mặt hóa học.

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Thế nào là nguyên tố…

Thế nào là nguyên tố s, p, d, f ?

Hướng dẫn giải

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có -electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

Giải câu 2. Các electron thuộc lớp K…

Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Các electron thuộc lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L.

Giải thích: vì lớp K là lớp trong cùng , gần hạt nhân nhất  => mức năng lượng nhỏ nhất => được hạt nhân hút mạnh hơn.

Giải câu 3: Trang 30 sgk

Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố đó ? Cho thí dụ.

Hướng dẫn giải

Trong nguyên tử, những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tử nguyên tố. Số electron lớp ngoài cùng đánh giá được khả năng cho hay nhận bao nhiêu electron từ đó xác định được tính phi kim hay kim loại.

Thí dụ : Magie, canxi có 2 e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất cua kim loại, flo và clo đều có 7e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính chất của phi kim.

Giải câu 4 . Vỏ của một nguyên tử…

Vỏ của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim ?

Hướng dẫn giải

Vỏ của một nguyên tử có 20 electron nên Z = 20

=>Cấu hình electron của nguyên tố có Z = 20 : 1s2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s2

a) Từ cấu hình electron ta thấy nguyên tử này có 4 lớp electron ( K, L , M, N)

b) Lớp ngoài cùng là lớp N  (n = 4) có 2 electron

c) Do lớp ngoài cùng có 2 electron có xu hướng nhường  2e để đạt cấu hình khí hiếm  =>Tính kim loại.

Giải câu 5. Cho biết số electron…

Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;    

b) 3p ; 

c) 4s ;  

d) 3d.

Hướng dẫn giải

Số e tối đa ở các phân lớp:

a) 2s : 2e    

b) 3p : 6e

c) 4s : 2e  

d) 3d : 10e

Giải câu 6. Cấu hình electron của…

Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3. Hỏi:

a) Nguyên tử photpho có bao nhiêu electron ?
b) Số hiệu nguyên tử của p là bao nhiêu ?
c) Lớp electron nào có mức năng tượng cao nhất ?
d) Có bao nhiêu lớp, mỗi lớp có bao nhiêu electron ?
e) Photpho là nguyên tố kim loại hay phi kim ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

a) Nguyên tử photpho có 15e.

b) Số hiệu nguyên tử của P = Z = số electron  = 15e

c) Có 3 lớp (K, L, M) Lớp thứ 3 (Lớp M – lớp ngoài cùng) có mức năng lượng cao nhất.

d) P lớp ngoài ( lớp 3) cùng có 2 + 3 =  5 e, vì vậy có khả năng nhận e => Có tính phi kim..

Giải câu 7. Cấu hình electron của …

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta những thông tin gì ? Cho thí dụ.

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron của nguyên tử cho ta biết :

  • Cấu hình electron nguyên tử cho biết sự phân bố electron trên các lớp và phân lớp.
  • Từ đó dự đoán được nhiều tính chất của nguyên tử nguyên tố.

Ví dụ : Na : 1s2 2s2 2p6 3s23p64s1   là kim loại mạnh.

Giải câu 8. Viết cấu hình electron…

Viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là :

a) 2s1 

b) 2s2 2p3 ;

c) 3s23p6

d) 3s2 3p3;

e) 3s2 3p5;

f) 2s2 2p6 ; 

Hướng dẫn giải

Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử :

a) 1s2 2s1 ;

c) 1s2 2s2 2p6 ;

e) 1s2 2p6 3s2 3p5 ;

b) 1s2 2s2 2p3 ;

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ;

1 s2 2s2 2p6 3s2 3p4 

Giải câu 9. Cho biết tên, kí hiệu…

Cho biết tên, kí hiệu, số hiệu nguyên tử của :

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa ;

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng ;

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

 

Hướng dẫn giải

a) 2 nguyên tố có số electron lớp ngoài cùng tối đa

Neon $_{10}^{20}textrm{Ne}$  ; Heli $_{2}^{4}textrm{He}$

b) 2 nguyên tố có 1 electron ở lớp ngoài cùng

Liti $_{3}^{7}textrm{Li}$ ; Kali $_{19}^{39}textrm{Na}$ ‘

c) 2 nguyên tố có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Flo $_{17}^{19}textrm{F}$ ; Br $_{35}^{80}textrm{Br}$

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button