Giáo dục

Giải Hóa 10 Bài: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – trang 35 sách giáo khoa hóa học 10. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. Tóm tắt lý thuyết

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học

Bạn đang xem: Giải Hóa 10 Bài: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
 • Cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).
 • Cùng số electron hóa trị được xếp thành một cột (nhóm).

Ô nguyên tố

 • Số thứ tự của ô nguyên tố = Z của nguyên tố.

Chu kì

 • Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tang dần.
 • Có 7 chu kì
  • Chu kì nhỏ: là các chu kì 1, 2, 3.
  • Chu kì lớn: là các chu kì 4, 5, 6, 7.

Nhóm nguyên tố

 • Định nghĩa: Nhóm là tập hợp các nguyên tố hóa học được xếp thành cột gồm các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng tương tự nhau, do đó tính chất hóa học gần giống nhau.
 • Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và bằng số thứ tự của nhóm (trừ hai cột cuối của nhóm VIIIB)
 • Các nhóm nguyên tố gồm nhóm A (s, p) và nhóm B (d,f).

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Các nguyên tố xếp ở…

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3              

B. 5            

C. 6                        

D. 7

Chọn đáp án đúng

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Số chu kì = số lớp electron =>chu kì 6 có 6 lớp electron

Giải câu 2. Trong bảng tuần hoàn…

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.                    

B. 3 và 4                      

C. 4 và 4              

D. 4 và 3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Có 7 chu kì

 • Chu kì nhỏ: là các chu kì 1, 2, 3. => 3 chu kì nhỏ
 • Chu kì lớn: là các chu kì 4, 5, 6, 7 => 4 chu kì lớn

Giải câu 3. Số nguyên tố trong…

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18            

B. 18 và 8        

C. 8 và 8.            

D. 18 và 18

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giải thích: Chu kì 3 có 8 nguyên tố nhóm A

Chu kì 5 thêm 10 nguyên tố nhóm B, tổng là 18

Giải câu 4. Trong bảng tuần hoàn…

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Giải thích: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học

 • Xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
 • Cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).
 • Cùng số electron hóa trị được xếp thành một cột (nhóm).

Giải câu 5. Tìm câu sai trong…

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhận tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Giải thích: Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử: không phải là số phân lớp mà là số lớp

Giải câu 6. Hãy cho biết nguyên tắc …

Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Hướng dẫn giải

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học

 • Giải thích: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học

  • Xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
  • Cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).
  • Cùng số electron hóa trị được xếp thành một cột (nhóm).

Giải câu 7. a) Nhóm nguyên tố là…

a) Nhóm nguyên tố là gì ?

b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột ?

c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A ?

d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột ?

e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s ? Những nhóm nào chứa nguyên tố p ?Những nhóm nào chứa nguyên tố d ?

Hướng dẫn giải

a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và xếp thành một cột.

b) Bảng tuần hoàn có 18 cột

c) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A tương ứng với 8 cột (từ nhóm IA đến VIIIA)

d) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột. (từ nhóm IB đến VIIIB, riêng nhóm VIIIB có 3 cột)

e) Nhóm nguyên tố s: nhóm IA và IIA, nhóm IIIA đến nhóm VIIIA (trừ He) chứa các nguyên tố p. Các nhóm từ IIIB đến IIB (theo chiều từ trái qua phải trong bảng tuần hoàn) chứa các nguyên tố d.

Giải câu 8. Hãy cho biết quan hệ…

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm.

Hướng dẫn giải

Số thứ tự của các nhóm A chính là số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

Giải câu 9. Hãy cho biết số electron…

Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Hướng dẫn giải

Các nguyên tố trên thuộc nhóm A => Số electron thuộc lớp ngoài cùng = số thứ tự nhóm.

Li là 1e;  Be là 2e; B là 3e; C là 4e; N là 5e; O là 6e; F là 7e; Ne là 8e.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button