Góc học tâp

Đáp án thi trực tuyến Ánh sáng soi đường năm 2021

Câu 1. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, cái mới xuất hiện dưới dạng nào dưới đây?

A. Cái đơn nhất 

B. Cái phổ biến

Bạn đang xem: Đáp án thi trực tuyến Ánh sáng soi đường năm 2021

C. Cái chung

D. Cái riêng

Câu 2. Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng ?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp công nhân

C. Giai cấp nông dân

D. Giai cấp địa chủ

Câu 3. Dưới thời Trần, danh vị tiến sĩ được gọi là gì?

A. Thái học sinh

B. Cử nhân

C. Sinh đồ

D. Tú tài

Câu 4. Điền phương án đúng vào chỗ trống trong câu sau: Nhà triết học Kant (1724 – 1804) đã gọi vật mà bản thân nó như thế nào nhận thức ta không thể biết được bằng một phạm trù triết học là (…).

A. Vật bất định.

B. Thượng đế

C. Vật thể

D. Vật tự nó

Câu 5. Sau khi Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ, Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên sang thăm Việt Nam là ai?

A. Kennedy

B. Obama

C. Bush

D. Clinton

Câu 6. Bạn hãy cho biết Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

B. Đồng chí Lê Quốc Phong

C. Đồng chí Lâm Phương Thanh

D. Đồng chí Bùi Quang Huy

Câu 7. Tác giả của huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?ra đời vào thời gian nào?

A. Hoàng Hòa, 1931

B. Phạm Tuyên, 1932

C. Huỳnh Văn Thuận, 1951

D. Tôn Đức Lượng, 1951

Câu 8. Triết học Mác ra đời trên cơ sở kế thừa trực tiếp những nội dung hợp lý trong thế giới quan duy vật của ai?

A. Can-tơ (Kant).

B. Hêghen (Hegel).

C. Phuriê (Fourier).

D. Phoiơbắc (Feuerbach)

Câu 9. Từ khi ra đời đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trải qua bao nhiêu kỳ Đại hội?

A. 9

B. 8

C. 10

D. 11

Câu 10. Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?

A. 2 năm

B. 5 năm

C. 3 năm

D. 4 năm

Câu 11. Lựa chọn đáp án trả lời đúng nhất về vai trò của văn hoá theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

A. Thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế

B. Phục vụ nhiệm vụ chính trị

C. Phục vụ nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển kinh tế

D. Không có ảnh hưởng gì đến kinh tế và chính trị

Câu 12. Phong trào Cần vương phát triển qua mấy giai đoạn?

A. Ba giai đoạn

B. Hai giai đoạn

C. Bốn giai đoạn

D. Một giai đoạn

Câu 13. Nghị quyết “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được đề cập đến ở Hội nghị Trung ương nào, khóa nào?

A. Hội nghị Trung ương V khoá VIII

B. Hội nghị Trung ương VI khoá VIII

C. Hội nghị Trung ương VII khoá IX

D. Hội nghị Trung ương II khoá VII

Câu 14. Mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa là?

A. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

B. Giải phóng con người, giải phóng xã hội

C. Giành lấy chính quyền

D. Đánh đổ chủ nghĩa tư bản

Câu 15. Hãy cho biết 05 tiêu chí đánh giá “Sinh viên 5 tốt là gì?

A. Đạo đức tốt, Kỹ năng tốt, Học tập tốt, Hội nhập tốt, Tình nguyện tốt

B. Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Kỹ năng tốt, Tình nguyện tốt

C. Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Kỹ năng tốt, Hội nhập tốt

D. Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt

Câu 16. Phép biện chứng duy vật nghiên cứu những quy luật phổ biến tác động trong lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực tự nhiên

B. Lĩnh vực xã hội

C. Các phương án nêu ra đều đúng

D. Lĩnh vực tư duy

Câu 17. Triều tiền Lê chính thức được thành lập sau sự kiện lịch sử nào?

A. Khời nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi 1427

B. Kháng chiến chống Tống (981) giành thắng lợi

C. Chiến thắng Bạch Đằng (938)

D. Dẹp loạn 12 sứ quân

Câu 18. Ai là người được Ph.Ăngghen nhận xét “Mọi phong trào xã hội, mọi thành tựu thực sự đã diễn ra ở Anh vì lợi ích của công nhân đều gắn với tên tuổi của ông”?

A. Các Mác

B. Xanh Ximăng

C. Rô bớt Ôoen

D. G. Uyn xtlenli

Câu 19. Nguồn gốc xã hội của ý thức là:

A. Lao động và ngôn ngữ

B. Thế giới khách quan tác động vào các giác quan và các quan hệ xã hội.

C. Bộ não người và thế giới khách quan tác động vào các giác quan

D. Ngôn ngữ và bộ não người

Câu 20. “Không có việc gì khó. | Chỉ sợ lòng không bền | Đào núi và lấp biển | Quyết chí ắt làm nên”. Đây là các câu thơ Bác Hồ viết tặng lực lượng thanh niên xung phong. Hãy cho biết thời gian và hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó:

A. 20-3-1951, dịp Bác Hồ đến thăm liên phân đội TNXP 312 tại Nà Cù, Bắc Kạn.

B. 8-5-1954 nhân dịp chiến thắng Điện Biên Phủ

C. 15-7-1960 kỷ niện 10 năm ngày truyền thống TNXP

D. 15-7-1950 nhân dịp thành lập TN xung phong

Câu 21. Theo Ph.Ănghen: “Phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn (…) về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu trên.

A. Nghiên cứu

B. Logic học

C. Khoa học

D. Triết học

Câu 22. Có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 23. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyển quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh”. Câu trên trích trong tác phẩm nào của Người?

A. Thường thức chính trị

B. Đời sống mới

C. Dân vận

D. Nâng cao đạo đức cách mạng, quyét sạch chủ nghĩa cá nhân

Câu 24. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1936

B. Năm 1955

C. Năm 1960

D. Năm 1939

Câu 25. Tại Đại hội nào đã lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam?

A. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 5 (1993)

B. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 6 (1998)

C. Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ 1 (2-1950)

D. Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 3 (1962)

Câu 26. Phong trào “Bình dân học vụ” xuất hiện khi nào?

A. 3/9/1945

B. 8/9/1945

C. 20/9/1945

D. 15/9/1945

Câu 27. Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, Đảng đã thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1941

B. Năm 1939

C. Năm 1960

D. Năm 1955

Câu 28. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) đã bầu ai làm Tổng Bí thư?

A.. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

B. Đồng chí Lê Khả Phiêu

C. Đồng chí Nông Đức Mạnh

D. Đồng chí Đỗ Mười

Câu 29. Luật Thanh niên chính thức có hiệu lực thi hành vào thời gian nào:

A. 1-7-2009

B. 1-7-2007

C. 1-7-2006

D. 1-7-2008

Câu 30. Ngày 26-3-1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mấy?

A.. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11-1980).

B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2-1950).

C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3-1961).

D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11-1956).

Câu 31. Việt Nam đã kí Công ước quốc tế về Quyền trẻ em vào năm nào?

A. Năm 1994

B. Năm 1990

C. Năm 1992

D. Năm 1995

Câu 32. Gioóc Béccoly (1685 – 1753) thường tuyệt đối hóa vai trò của cảm giác, và cho rằng “tồn tại có nghĩa là được cảm nhận”. Theo quan điểm đó, thế giới quan triết học của ông là thế giới quan nào?

A. Duy tâm khách quan

В. Duy vật siêu hình

C. Duy tâm chủ quan

D. Duy vật chất phác

Câu 33. Nội dung nào quyết định tính bền vững của liên minh công-nông-trí?

A. Xã hội

B. Chính trị

C. Văn hóa

D. Kinh tế

Câu 34. Mâu thuẫn biện chứng tồn tại trong lĩnh vực nào?

A. Tự nhiên

B. Tư duy

C. Xã hội

D. Các phương án nêu ra đều đúng

Câu 35. Chiếc xe tăng đầu tiên của Quân đoàn II húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập mang số hiệu gì ?

A. 490

B. 843

C. 847

D. 390

Câu 36. Trong lịch sử triết học, do tuyệt đối hóa tính tiệm tiến, tính dần dần của sự thay đổi về lượng nên các nhà triết học siêu hình đã phủ nhận sự tồn tại của cái gì ?

A. Lượng

B. Bước nhảy

C. Chất bị che giấu

D. Vận động

Câu 37. Ông được Ph.Ăngghen coi là bộ óc bách khoa nhất trong số những nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Ông là ai

A. Arixtốt

B. Talét

C. Platon

D. Heraclít

Câu 38. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, ở Việt Nam giai cấp mới nào được hình thành ?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp công nhân

C. Giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp nông dân

Câu 39. Đâu là mục tiêu phát triển cụ thể đến năm 2025 của nước ta:

A . Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình cao.

B. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập cao.

C. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập khá.

D. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Câu 40. Người phụ nữ đầu tiên được nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng là ai?

A. Nguyễn Thị Minh Khai

B. Nguyễn Thị Chiên

C. Nguyễn Thị Thập

D. Tôn Nữ Thị Ninh

Câu 41. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước ta diễn ra vào thời gian nào ?

A. Ngày 25-11-1945.

B. Ngày 2-3-1946.

C. Ngày 6-1-1946.

D. Ngày 1-1-1946.

Câu 42. Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 8

Câu 43. Nguồn kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Kinh tế Nhà nước

B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

C. Kinh tế tư nhân

D. Cả ba nguồn kinh tế như nhau

Câu 44. Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam là ai?

A. Nguyễn Hiền

B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

C. Nguyễn Công Trứ

D. Nguyễn Dữ

Câu 45. Phong trào yêu nước nào đầu thế kỷ XX chủ trương chấn hưng thực nghiệp, mở trường học theo lối mới, vận động cải cách trang phục và lối sống?

A.. Phong trào Đông kinh nghĩa thực

B. Phong trào Đông Du

C. Phong trào Thiên địa hội

D. Phong trào Duy tân

Câu 46. Theo truyền thuyết, Sơn Tinh là vị thần cai quản ngọn núi nào?

A. Núi Tam Đảo

B. Núi Tản Viên

C. Núi Sóc

D. Núi Nùng

Câu 47. Ngày 13-8-1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Hội nghị đã nhận định “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới”. Đó là hội nghị nào?

A. Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt Bắc

B. Đại hội Quốc dân Việt Nam

C. Hội nghị quân sự Bắc kỳ

D. Hội nghị toàn quốc của Đảng

Câu 48. Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định thành lập mấy tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện? đó là những tiểu ban nào?

A. 4 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nội vụ, tiểu ban ngoại vụ, tiểu ban biên tập, tiểu ban Điều lệ Đảng

B. 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban nội vụ, tiểu ban ngoại vụ, tiểu ban Điều lệ Đảng

C. 4 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nội vụ, tiểu ban Kinh tế – Xã hội, tiểu ban Điều lệ Đảng

D. 3 tiểu ban, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban Kinh tế – Xã hội, tiểu ban Điều lệ Đảng

Câu 49. Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng và Nhà nước ta gồm mấy mục tiêu?

A. 9

B. 8

C. 7 

D. 6

Đó là:

  • Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng;
  • Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện;
  • Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa;
  • Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại;
  • Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
  • Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định;
  • Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 50. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1-2011) đã bầu ai làm Tổng Bí thư ?

A.. Đồng chí Nông Đức Mạnh

B. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng

C. Đồng chí Lê Khả Phiêu

D. Đồng chí Đỗ Mười

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button