Góc học tâp

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

1. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 8

Câu hỏi 1: Tiểu đội nữ dân quân xã Quang Lang (Chi Lăng) bắn rơi máy bay địch vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 01/12/1965
 2. Ngày 01/11/1965
 3. Ngày 11/12/1965
 4. Ngày 01/10/1965

Câu hỏi 2: Lễ hội truyền thống tiêu biểu nào của đồng bào Tày, Nùng Lạng Sơn?

 1. Lễ hội Báo Slao (Tình yêu)
 2. Lễ hội Lồng Tồng (Xuống đồng)
 3. Lễ hội đền Bắc Lệ
 4. Lễ hội Phài Lừa (Đua thuyền)

Câu hỏi 3: Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu huyện biên giới?

Bạn đang xem: Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

 1. Có 03 huyện
 2. Có 05 huyện
 3. Có 06 huyện
 4. Có 04 huyện

Câu hỏi 4: Tỉnh Cao Lạng được thành lập vào tháng, năm nào?

 1. Tháng 5/1976
 2. Tháng 4/1976
 3. Tháng 3/1976
 4. Tháng 6/1976

Câu hỏi 5: Năm 2020, tỷ lệ thôn, bản, khối phố tỉnh Lạng Sơn đạt danh hiệu văn hóa đạt bao nhiêu %?

 1. Đạt 78%
 2. Đạt 80%
 3. Đạt 81%
 4. Đạt 79%

Câu hỏi 6: Đến năm 2020, tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân của tỉnh Lạng Sơn ở mức nào?

 1. 10 bác sỹ/1 vạn dân
 2. 11 bác sỹ/1 vạn dân
 3. 12 bác sỹ/1 vạn dân
 4. 13 bác sỹ/1 vạn dân

Câu hỏi 7: Đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt bao nhiêu %?

 1. Đạt 99%
 2. Đạt 98%
 3. Đạt 78%
 4. Đạt 88%

Câu hỏi 8: Năm 1964 huyện Điềm He cùng 6 xã của huyện Bằng Mạc hợp nhất thành huyện nào ?

 1. Huyện Bắc Sơn
 2. Huyện Văn Quan
 3. Huyện Chi Lăng
 4. Huyện Bình Gia

Câu hỏi 9: Huyện Đình Lập sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 29/10/1978
 2. Ngày 29/11/1978
 3. Ngày 29/12/1978
 4. Ngày 29/9/1978

Câu hỏi 10: Năm 1964 huyện Văn Uyên và huyện Thoát Lãng hợp nhất thành huyện nào?

 1. Huyện Văn Quan
 2. Huyện Bắc Sơn
 3. Huyện Văn Lãng
 4. Huyện Bình Gia

2. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn tuần 4

Câu hỏi 1: Sản phẩm dược liệu, nông sản nào của tỉnh Lạng Sơn đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý?

 1. Hoa Hồi Lạng Sơn, Hồng không hạt Bảo Lâm
 2. Thạch đen Tràng Định
 3. Quýt Bắc Sơn, Na Chi Lăng
 4. Quế Tràng Định, Đào Mẫu Sơn

Câu hỏi 2: Ai là Chỉ huy trưởng đầu tiên của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn?

 1. Đồng chí Chu Văn Tấn
 2. Đồng chí Nguyễn Cao Đàm
 3. Đồng chí Lương Văn Tri
 4. Đồng chí Phùng Chí Kiên

Câu hỏi 3: Tỉnh Lạng Sơn có các làn điệu dân ca nào phổ biến?

 1. Hát Then
 2. Hát Lượn
 3. Hát Sli
 4. Cả 3 phương án đều đúng

Câu hỏi 4: Khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 29/9/1940
 2. Ngày 27/9/1940
 3. Ngày 28/9/1940
 4. Ngày 26/9/1940

Câu hỏi 5: Giai đoạn 2011 – 2015, số hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt bao nhiêu %?

 1. Đạt 97,5%
 2. Đạt 97,8%
 3. Đạt 97,7%
 4. Đạt 97,6%

Câu hỏi 6: Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 23/01/1941
 2. Ngày 23/04/1941
 3. Ngày 23/02/1941
 4. Ngày 23/03/1941

Câu hỏi 7: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 26/9/1936
 2. Ngày 23/9/1936
 3. Ngày 24/9/1936
 4. Ngày 25/9/1936

Câu hỏi 8: Giai đoạn 2015 – 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng bình quân hằng năm đạt bao nhiêu %?

 1. Đạt 9,1%
 2. Đạt 7,1%
 3. Đạt 8,1%
 4. Đạt 6,1%

Câu hỏi 9: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tràng Định được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 10/4/1938
 2. Ngày 12/4/1938
 3. Ngày 11/4/1938
 4. Ngày 13/4/1938

Câu hỏi 10: Giai đoạn 2015 – 2020, hằng năm tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn?

 1. Gần 3.500
 2. Gần 3.000
 3. Gần 2.500
 4. Gần 4.000

3. Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 1: Tên gọi Thừa tuyên Lạng Sơn có từ năm nào?

 1. Năm 1469
 2. Năm 1466
 3. Năm 1467
 4. Năm 1468

Câu hỏi 2: Tỉnh Lạng Sơn được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 04/12/1831
 2. Ngày 04/10/1831
 3. Ngày 04/11/1831
 4. Ngày 04/9/1831

Câu hỏi 3: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2006-2010) ở Lạng Sơn là bao nhiêu %?

 1. 11,45%
 2. 10,45%
 3. 9,45%
 4. 8,45%

Câu hỏi 4: Chiến thắng Chi Lăng diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

 1. Ngày 10/12/1427
 2. Ngày 10/10/1427
 3. Ngày 10/11/1427
 4. Ngày 10/9/1427

Câu hỏi 5: Phủ Lạng Sơn được đổi tên thành Trấn Lạng Sơn vào năm nào?

 1. Năm 1387
 2. Năm 1397
 3. Năm 1399
 4. Năm 1398

Câu hỏi 6: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được sử dụng điện lưới quốc gia giai đoạn 2001 – 2005 là bao nhiêu %?

 1. 85%
 2. 80,5%
 3. 70%
 4. 75%

Câu hỏi 7: Văn hóa Bắc Sơn thuộc thời kỳ nào?

 1. Thời kỳ đồ đồng
 2. Thời kỳ đồ đá cũ
 3. Thời kỳ đồ đá mới
 4. Thời kỳ đồ sắt

Câu hỏi 8: Tỷ lệ số hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được xem truyền hình giai đoạn 2001 – 2005 là bao nhiêu %?

 1. 73%
 2. 72%
 3. 74%
 4. 75%

Câu hỏi 9: Năm 1428: Trấn Lạng Sơn thuộc Đạo nào?

 1. Bắc Đạo
 2. Đông Đạo
 3. Tây Đạo
 4. Nam Đạo

Câu hỏi 10: Đến năm 2020, Lạng Sơn có bao nhiêu di tích cấp Quốc gia đặc biệt?

 1. Có 2 di tích
 2. Có 1 di tích
 3. Có 4 di tích
 4. Có 3 di tích

4. Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

2.1 Cách thức dự thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Để tham gia cuộc thi, các bạn truy cập vào http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn sau đó tạo tài khoản mới và tham gia cuộc thi, trả lời hết 10 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng.

2.2 Thời gian thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Cuộc thi được tổ chức từ 5/7 đến 30/8. Mỗi tuần sẽ có 1 đợt thi, bắt đầu vào thứ 2 và kết thúc vào thứ 2 tuần kế tiếp.

2.3 Cơ cấu giải thưởng

Giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn gồm:

 • 01 giải Nhất: trị giá 1.000.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
 • 03 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 700.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
 • 05 giải Ba: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.
 • 15 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 300.000 đồng kèm theo giấy chứng nhận Giải thưởng.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được phép tham gia thi 01 lần/ngày, 07 lần/tuần; được công nhận kết quả đúng và thời gian tham gia trả lời vào lần thi cuối cùng của tuần thi đó.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button