Góc học tâp

Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

1. Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải làm gì?

 • Có năng lực lãnh đạo
 • Có chính sách đúng đắn.
 • Có phương châm đúng đắn.
 • Cả a, b, c

2. Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

 • Sức mạnh của khoa học – kỹ thuật.
 • Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế.
 • Sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ thế giới.
 • Cả a, b, c.

3. Điền vào ô trống, hoàn chỉnh thơ của Hồ Chí Minh.

Rằng đây bốn biển một nhà … Đều là anh em

 • Lao động thế giới.
 • Bốn phương vô sản.
 • Tứ hải
 • Vàng đen trắng đỏ.

4. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?

 • Khoa học – kỹ thuật.
 • Kinh tế phát triển
 • Con người toàn diện
 • Con người xã hội chủ nghĩa.

5. Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

 • Chủ nghĩa yêu nước
 • Ý thức tự lực, tự cường.
 • Tinh thần đoàn kết
 • Cả a, b, c.

6. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Đảng Cộng sản lãnh đạo.
 • Thực hiện một nền dân chủ triệt để.
 • Mọi người được hưởng nhân quyền.
 • Thực hiện dân quyền

7. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?

 • Nước ta được hoàn toàn độc lập.
 • Dân được hoàn toàn tự do.
 • Đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
 • Cả a, b, c.

8. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
 • Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
 • Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.
 • Làm ít hưởng vừa đủ

9. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính trị của chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Đảng Cộng sản lãnh đạo.
 • Thực hiện một nền dân chủ triệt để.
 • Mọi người được hưởng nhân quyền.
 • Thực hiện dân quyền

10. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?

 • Con bạch tuộc
 • Con đỉa hai vòi
 • Con chim đại bàng.
 • Con chim cánh cụt

11. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
 • Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
 • Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.
 • Làm ít hưởng vừa đủ

12. Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?

 • Khoa học – kỹ thuật
 • Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý.
 • Sở hữu về của cải
 • Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất

13. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem … để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 • Toàn bộ sức lực.
 • Tất cả tinh thần và lực lượng.
 • Tinh hoa và văn hóa
 • Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.

14. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?

 • Ở các nước châu Âu
 • Ở các nước tư bản phát triển nhất
 • Ở Châu Phi
 • Ở các nước châu Á, phương Đông

15. Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?

 • Do ý muốn của Đảng Cộng sản
 • Do số lượng giai cấp công nhân.
 • Do địa vị kinh tế, chính trị, xã hội khách quan của giai cấp công nhân
 • Do kinh tế của giai cấp công nhân

16. Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?

 • Lòng thương người
 • Tinh thần cứu khổ, cứu nạn
 • Tinh thần từ bi, bác ái
 • Cả a, b, c.

17. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem … để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

 • Toàn bộ sức lực.
 • Tất cả tinh thần và lực lượng.
 • Tinh hoa và văn hóa
 • Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.

18. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

 • Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.
 • Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
 • Thắng lợi của cách mạng vô sản tồn tại song song với thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản
 • Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng cô sản ở chính quốc.

19. “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:

 • Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa
 • Tuyên ngôn độc lập (1945)
 • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 • Thư gởi đồng bào Nam bộ.

20. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa là gì?

 • Học thuộc các luận điểm lý luận.
 • Để sống với nhau có tình, có nghĩa.
 • Để chứng tỏ trình độ lý luận.
 • Để làm kinh tế

21. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

 • Cách mạng tư sản
 • Cách mạng vô sản
 • Cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Cách mạng ruộng đất

22. Bài thơ: “Gạo đem vào giã bao đau đớn;

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông;

Sống ở trên đời người cũng vậy;

Gian nan rèn luyện mới thành công”

Bài thơ trên ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

 • Ca binh lính
 • Nhật ký trong tù
 • Bài ca du kích
 • Ca sợi chỉ.

23. Chọn phương án trả lời đúng nhất:

 • Chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
 • Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng toàn diện

24. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Câu trên Hồ Chí Minh nói đó trong văn kiện nào?

 • Tuyên ngôn độc lập (1945)
 • Bản án chế độ thực dân Pháp
 • Đường Cách mệnh
 • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

25. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

 • Tinh thần hiếu học.
 • Quản lý xã hội bằng đạo đức.
 • Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.
 • Tự do

26. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn vào thời gian nào?

 • 6/5/1911
 • 4/6/1911
 • 2/6/1911
 • 5/6/1911

27. “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

 • Đường Cách mệnh
 • Đạo đức cách mạng
 • Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
 • Liên Xô vĩ đại.

28. Câu “… Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

 • Đường Cách mệnh
 • Chính cương vắn tắt của Đảng
 • Chương trình tóm tắt của Đảng.
 • Cương lĩnh chính trị

29. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin vào thời gian nào?

 • 7/1917
 • 7/1920
 • 7/1918
 • 7/1922.

30. Nguyễn Ái Quốc gởi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Vecxay vào ngày tháng năm nào?

 • 18/6/1917
 • 18/6/1919
 • 18/6/1918
 • 18/6/1920.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button