Góc học tâp

Cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

Như chúng ta đã biết, kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT là một kỳ thi vô cùng quan trọng đối với các em học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào 10. Và cũng vì thế mà kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT được quan tâm rất nhiều và được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên trong một số trường hợp, các thí sinh cần được xem xét lại phần điểm của mình thì sẽ phải làm đơn phúc khảo bào thi. Vậy mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT cần có những nội dung gì? Cùng Ukunifair tìm hiểu chi tiết hơn cách viết đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT nhé:

1. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT

Mẫu 1

Mẫu đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT

 

Bạn đang xem: Cách viết đơn phúc khảo bài thi vào lớp 10

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học………

(Khóa thi ngày ……..tháng ……năm ……)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:………(1)

Dân tộc:…..(2)

Sinh ngày: ……….tháng ……năm……………(3)

Nơi sinh: Quận, Huyện ……….…Tỉnh, TP……………(4)

Học sinh trường: …………….Quận, Huyện…..(5)

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Điểm thi:……….(6)

SBD:………. Phòng thi số…….(7)

Tổng số điểm thi đã công bố: ……………điểm; (8)

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có): (9)

Môn xin phúc khảo: (10)

STT

Môn phúc khảo

(ghi bằng chữ)

Điểm thi tuyển sinh

Ghi chú

1      
2      
3      
4      

Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên …)

Lý do cần nói rõ thêm: (11)

Xác nhận của đơn vị

Ngày tháng năm …..

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

…….., ngày…. tháng…… năm…..

THÍ SINH KÝ TÊN

 

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ………….

Kính gửi : – Hiệu trưởng trường THPT ……

                 – Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ……

1. Họ và tên thí sinh: … …

2. Sinh ngày …… tháng ……. năm 20…..

3. Học sinh trường THCS … …….. …

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày ……. /……/ …….

5. Tại Hội đồng thi: …….

6. Phòng thi số: … … … Số báo danh:… … …….. (ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn      
Tiếng Anh      
Toán      
Môn chuyên………     Thí sinh thi vào trường chuyên

 

Tổng số môn phúc khảo

 

   

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

……, ngày …. .tháng …..năm …..

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học ……….-……….

1. Họ và tên thí sinh:…………

2. Ngày sinh: …….tháng……. năm …….

3. Học sinh cơ sở giáo dục:………..

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ………..ngày ………../…………./……………

5. Tại Hội đồng thi:………..

6. Phòng thi số:……….., Số báo danh:…………(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

              Môn không chuyên/ Môn chuyên

Môn……

Điểm thi…

Xác nhận của CSGD

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

…, ngày …… tháng …… năm ……….

Học sinh ký tên

2. Hướng dẫn soạn thảo

(1): Điền họ và tên thí sinh

(2): Điền dân tộc của thí sinh

(3): Điền ngày, tháng, năm sinh của thí sinh

(4): Điền nơi sinh của thí sinh..

(5): Điền tên trường của thí sinh

(6): Điền số điểm thi đạt được trong kỳ thi vào 10 THPT

(7): Điền số báo danh, số phòng thi

(8): Điền tổng số điểm thi đã công bố

(9): Điền điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có)

(10): Điền tên môn xin phúc khảo

(11): Điền lý do cần nói rõ thêm ( nếu có)

3. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT là gì?

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT là mẫu đơn do cá nhân lập ra gửi đến Hội đồng chấm thi khi có mong muốn được xem xét lại điểm số của mình trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT nêu rõ thông tin của người xin phúc khảo như họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày thi, địa điểm thi, số báo danh của thí sinh, tổng số điểm đã công bố..

4. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT để làm gì?

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT được dùng để xem xét lại điểm của mình trong kỳ thi vào 10 THPT đó. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT là cơ sở để hội đồng chấm thi xem xét, chấm lại bài thi xin phúc khảo của người có yêu cầu xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 10 THPT.

5. Trình tự thủ tục nộp đơn xin phúc khảo

– Thứ nhất, về địa điểm nộp đơn xin phúc khảo

+ Học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có) tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi ( trường học của bạn lớp 9).

+ Thí sinh tự do nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GD & ĐT quận, huyện, thị xã

– Thứ hai về thời gian xin phúc khảo điểm thi

+ Trong vòng 10 ngày ngay sau khi có điểm thi chính thức niêm yết tại các trường

+ Lưu ý một số tỉnh sẽ có hạn ngắn hơn nên bạn cần theo dõi thông tin tại các sở GD & DT của mình

Bước 1: Thí sinh nộp đơn phúc khảo

Bước 2: Trường tiếp nhận đơn phúc khảo sẽ gửi đơn lên phòng GD&DT chuyển dữ liệu về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Bước 3: Sở GD và DT Lập hội đồng chấm điểm phúc khảo

– Kết quả chấm phúc khảo bài thi do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:

+ Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

+ Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

+ Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì  Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

+ Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

+ Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button