Góc học tâp

Bằng lý luận và thực tiễn, Anh/chị hãy chứng minh rằng: “Ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo ra thế giới”

Câu hỏi: Bằng lý luận và thực tiễn, Anh/chị hãy chứng minh rằng: “ Ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo ra thế giới”

Trả lời:

“ Ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo ra thế giới”.

Bạn đang xem: Bằng lý luận và thực tiễn, Anh/chị hãy chứng minh rằng: “Ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo ra thế giới”

1. Chứng minh bằng lý luận:

* Dựa vào bản chất ý thức: Ý thức là sự phản ánh nhưng là sự phản ánh có sáng tạo .

– Ý thức bao gồm nhiều yếu tố như tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý  chí…. Trong đó, tri thức  (yếu tố cốt lõi) và tình cảm có vai trò rất quan trọng. Tri thức và tình cảm thống nhất, chuyển hoá  lẫn nhau; sự thống nhất của chúng tạo ra động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động của con người, góp phần làm cho con người trở thành chủ thể sáng tạo ra lịch sử.

– Sáng tạo và phản ánh là hai mặt thuộc bản chất ý thức, do vậy lý luận về bản chất của ý thức có thể dùng để chứng minh luận điểm trên. Ý thức là sự phản ánh nhưng là sự phản ánh sáng tạo. Tính sáng tạo của ý thức là sáng tạo của sự phản ánh, dựa trên những gì đã được phản ánh, theo   quy luật của sự phản ánh từ đó tạo ra những hình tượng, những tư tưởng, những hiểu biết mang lại tri thức cho con người. Khi nói ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, cũng có nghĩa là ý thức là sự phản ánh năng động sáng tạo về thế giới. Thật vậy, thế giới vật chất không bao giờ bộc lộ hết bản chất của nó, do nhu cầu khám phá và chinh phục giới tự nhiên để phục vụ nhu cầu cuộc sống, trên cơ sở những cái đã được phản ánh con người đã đề xuất các mô hình, các  giả  thuyết, các đề án, các tiên đoán, dự báo tương lai…về sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất và dùng thực tiễn để buộc sự vật, hiện tượng bộc lộ bản chất nhằm kiểm chứng các mô hình, các giả thuyết như một cách khẳng định chân lý. Đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn, ý thức con  người thâm nhập vào lực lượng vật chất để hiện thực hoá -biến những mô hình, những đề án, chương trình, kế hoạch đi vào cuộc sống từ đó góp phần cải tạo  thế giới mà trước hết là  đời sống  xã hội của loài người.

* Dựa vào vai trò của ý thức.

– Ý thức tỏ rõ sức sáng tạo khi ý thức xâm nhập vào hiện thực cuộc sống và phản ánh được hiện  thực cuộc sống:

+ Ý thức xâm nhập càng sâu thì tạo ra sức mạnh càng lớn, từ đó  tạo ra sức sáng tạo càng  lớn. Thông qua hoạt động thực tiễn, mà trước hết là thực tiễn lao động, ý thức con người xâm nhập vào hiện thực vật chất, nhờ đó, nó có được sức mạnh của cái tinh thần. Dựa trên sức mạnh này, thức tác động đến thế giới, góp phần làm cho thế giới biến đổi. Cả giới tự nhiên thứ hai hay đời  sống xã hội của con người là sự thể hiện vai trò tác dụng của các nhân tố ý thức. Ý thức con người không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo nên thế giới theo nhu cầu thực tiễn xã hội.

+ Sức tác dụng của ý thức phụ thuộc vào mức độ xâm nhập của các nhân tố ý thức vào lực lượng vật chất. Nếu các nhân tố ý thức không xâm nhập được vào lực lượng vật chất thì chúng không có tác dụng gì cả. Ý thức có vai trò sáng tạo khi và chỉ khi xâm nhập vào hiện thực cuộc sống, được vật chất hóa, quần chúng hóa. Nếu chúng xâm nhập càng sâu rộng vào các lực  lượng  vật chất thì sức mạnh càng lớn, phản ánh càng đúng quy luật, do đó sức sáng tạo, sức tác dụng của chúng đến hiện thực vật chất càng cao.

– Ý thức là một bộ phận của thế giới góp phần tạo ra thế giới tự nhiên thứ 2  gọi là xã hội loài  người:

Bộ phận thế giới mà ý thức góp phần tạo ra gọi là đời sống xã hội con người. Con người là chủ thể sáng tạo ra đời sống xã hội. Con người có ý thức và thông qua hiện tượng vật chất, ý thức xâm nhập vào hoạt động thực tiễn. Bộ phận thế giới con người góp phần sáng tạo ra gọi là xã hội loài người. Trật tự xã hội, chế độ xã hội là giới tự nhiên thứ hai với những công trình, những thành tựu khoa học công nghệ, những thành tựu trong các lĩnh vực văn hóa xã hội…, hay đời sống xã hội của con người là sự thể hiện vai trò tác dụng của các nhân tố ý thức. Vì vậy, ý thức con người  không chỉ phản ánh thế giới mà còn góp phần sáng tạo nên thế giới nữa.

2. Chứng minh bằng thực tiễn

 Bằng thực tiễn chúng ta thấy rằng:

– Chủ nghĩa cộng sản là sự sáng tạo ra của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản:

Chủ nghĩa cộng sản là kết quả sự sáng tạo của đông đảo quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản được trang bị bằng lý luận của CN Mác-Lênin. Cách mạng là đổi mới, là sáng tạo. Cách mạng đã thực sự làm đổi thay cơ bản cơ cấu xã hội Việt Nam vốn đã tồn tại từ lâu, đưa đến một sự thay đổi lớn cho dân tộc và quần chúng dân nhân. Cách mạng tư tưởng góp phần không nhỏ đưa dân tộc ta thoát khỏi ách áp bức bóc lột, xây dựng cuộc sống ấm nó, hạnh  phúc, xây dựng chủ nghĩa công sản. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Đảng vẫn đóng vai trò quyết định sự đi lên, phát triển của đất nước thông qua sự lãnh đạo   bằng các đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo. Trong bối cảnh tình hình đã có nhiều sự biến chuyển, khi đất nước đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, mặt bằng dân trí được nâng cao, mọi mặt đời sống đã hội nhập sâu với thế giới, xu thế toàn cầu hoá đóng vai trò chủ đạo, thì các đường lối, chủ trương, chính sách đã chứng minh được điều chỉnh phù hợp và nhận được sự đồng thuận cao của toàn dân trong các vấn đề trọng đại của đất nước. Đó là kết quả của tri thức và tri thức là khoa học, thể hiện sự không ngừng nâng cao khả năng nhận thức cho mỗi người. Tuy nhiên nếu tri thức không biến thành niềm tin và ý chí thì tự nó cũng không có vai trò gì đối với đời sống hiện thực cả.

– Sản phẩm làm ra có một phần chất xám chính là ý thức con người tham gia vào quá trình tạo nên sản phẩm :

Ngày nay loài người có sức sáng tạo to lớn, đạt được những thành công, tạo ra  các  phát minh vượt trội là do con người phát huy được tối đa sức mạnh của tinh thần, đó chính là nền kinh    tế tri thức. Sản phẩm làm ra có một phần chất xám. Mỗi sản phẩm tạo ra là sự đúc kết của tri thức của con người, tri thức tham gia cấu thành và tạo nên sản phẩm. Tác động của ý thức, mà chủ yếu   là tri thức đối với con người là vô cùng to lớn. Nó không những là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn mà còn là động lực thực tiễn. Sự thành công hay thất bại của thực tiễn, tác động tích cực hay tiêu cực của ý thức đối với sự phát triển của tự nhiên, xã hội chủ yếu phụ thuộc vào vai trò chỉ đạo của ý thức mà biểu hiện ra là vai trò của khoa học, văn hoá và tư tưỏng.

– Tư tưởng hướng dẫn quần chúng nhân dân xóa bỏ chế độ cũ tạo ra chế độ mới:

Sự thay đổi trong mô hình xã hội cũng là một minh chứng thực tiễn của luận điểm trên. Các cuộc CM bao giờ cũng được hướng dẫn bởi tư tưởng CM, lấy tư tưởng CM làm kim chỉ nam cho hành động. Tư tưởng CM xâm nhập vào quần chúng, được quần chúng ủng hộ thì sẽ tạo  ra động  lực thúc đẩy quần chúng xóa bỏ XH cũ, xây dựng XH mới. Điều này có thể được thấy rất rõ ràng trong cuộc CM của CN tư bản, tư tưởng tư sản đã hướng dẫn quần chúng nhân dân xóa bỏ XH phong kiến, sáng tạo và xây dựng nên CN tư bản.

Đăng bởi: ukunifair.vn

Chuyên mục: Góc học tâp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button